Informacja o ochronie danych

dla klientów, dostawców, innych partnerów biznesowych oraz zainteresowanych podmiotów

VEKA Polska Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 71
PL-96-100 Skierniewice
info_veka_pl@veka.com

1. Niniejszym informujemy, że jako administrator danych rejestrujemy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, w tym w szczególności nazwy, imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, dane kontaktowe, numery klientów, a także dane zamówień i dostaw, pozyskiwane od klientów, dostawców, innych partnerów biznesowych oraz zainteresowanych podmiotów, na potrzeby wdrażania, opracowywania i przetwarzania warunków umów, w tym dotyczących dostaw, płatności oraz wszelkich gwarancji lub odpowiedzialności za produkt.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w związku z tym bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Państwa dane będą przetwarzane w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (np. wykorzystanie obszarów logowania).

Ponadto Państwa dane osobowe będą rejestrowane, przechowywane, przetwarzane, wykorzystywane na potrzeby utrzymywania relacji z klientami i partnerami biznesowymi oraz marketingu i reklamy naszych produktów i usług. Państwa dane będą przetwarzane w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym kontekście nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych wynika z działań zmierzających do promowania i sprzedawania naszych produktów i usług.

Ponadto informujemy, że przetwarzamy dane osobowe otrzymane w ramach warunków ustawowych od wywiadowni gospodarczych (takich jak np. Creditreform) na potrzeby kontroli dotyczących zdolności kredytowej naszych klientów, dostawców oraz innych partnerów biznesowych. Państwa dane będą przetwarzane w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Interes prawny w przetwarzaniu powyższych danych jest uzasadniony zabezpieczeniem przyszłych roszczeń wynikających z zastrzeżonego w umowie wynagrodzenia (na przykład prowizji). Jednakże nie podejmujemy żadnych automatycznych decyzji w tym zakresie.

Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • dane przekazywanie są podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy na potrzeby realizacji warunków umów i dostaw, w tym na przykład instytucjom bankowym/dostawcom usług płatniczych przetwarzającym płatności oraz firmom transportowym wykonującym dostawy;
  • dane przekazywanie są podmiotom zewnętrznym, które współpracują z nami w zakresie marketingu i reklamy produktów i usług, takim jak na przykład podmiotom świadczącym usługi marketingowe i drukarniom;
  • dane przekazywanie są specjalistycznym usługodawcom (przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi na podstawie naszych instrukcji i za których ponosimy odpowiedzialność, na potrzeby celów określonych powyżej, na przykład podmiotom świadczącym usługi IT
  • dane przekazywanie są podmiotom zewnętrznym, gdy ciąży na nas prawny obowiązek przekazania takich danych, na przykład wobec urzędu skarbowego lub innego organu rządowego;
  • przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym, w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego, na przykład doradcom podatkowym.

Dane są przekazywane do państwa trzeciego nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, które nie jest również państwem-sygnatariuszem w rozumieniu Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w przypadku, jeżeli ten przekaz danych jest wymagany w celu realizacji obowiązującej umowy między Państwem a nami (na przykład dostawa na terytorium państwa trzeciego).

Państwa dane będą przetwarzane w trakcie wdrażania i przetwarzania umowy albo umowy dostawy, do czasu istnienia zobowiązań wynikających z przedmiotowego stosunku umownego albo zaopatrzeniowego, takich jak zobowiązania dotyczące gwarancji albo odpowiedzialności za produkt, a także przez czas trwania ustawowych okresów przechowywania, w rozumieniu art. 6 ust. 1) lit. c) RODO.

W przypadku przetwarzania przez nas danych do celów reklamowych mają Państwo prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do tych celów. Sprzeciw powoduje, że Państwa dane osobowe nie będą już dłużej przetwarzane do tych celów.

2. Zgodnie z art. 15–18 RODO przysługuje Państwu prawo do:

  • informacji, czy i w związku z tym jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,
  • poprawienia Państwa danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe albo niepełne
  • żądania ich usunięcia
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na Państwa temat.

3. Zgodnie z art. 21 ust. 1) RODO mają Państwo prawo w każdym momencie, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1) lit. e) albo f) RODO.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 2) RODO, mają Państwo prawo w każdym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego.

4. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od uzyskania Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego.