VEKA Polska Sp. z o.o.

Oświadczenie o ochronie danych:

VEKA Polska Sp. z o.o. – jako operator tych stron – bardzo poważnie podchodzi do zagadnienia ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie danych jest wyjaśnienie sposobu, zakresu i celów zbierania i wykorzystywania danych użytkowników strony internetowej VEKA Polska Sp. z o.o. . W razie pytań dotyczących ochrony danych prosimy skontaktować się z naszym Pełnomocnikiem ochrony danych drogą e-mailową:  rodo@veka.com  lub pocztową (adres poniżej).

Obowiązek informowania zgodnie z art. 13 RODO

Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO:

VEKA Polska Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 71
PL-96-100 Skierniewice
info_veka_pl@veka.com

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

VEKA Polska Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 71
PL-96-100 Skierniewice
rodo@veka.com

Korzystanie ze strony internetowej:
Nasza oferta jednoznacznie nie jest skierowana do osób niepełnoletnich.
Wszystkie dane zbierane i przetwarzane w ramach naszej oferty internetowej są traktowane poufnie zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO i nie są przekazywane osobom trzecim.

Korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych
Korzystanie z naszej strony internetowej – z wyjątkiem sekcji przeznaczonej dla partnerów VEKA Polska Sp. z o.o. , która jest chroniona hasłem – jest zasadniczo możliwe bez konieczności podawania danych osobowych.
W takim przypadku zbieramy wyłącznie następujące informacje:

 • Państwa adres IP,
 • nazwę wywołanej strony internetowej lub pobranego pliku oraz czas wywołania/pobrania,
 • domeny, za których pośrednictwem trafili Państwo na naszą stronę internetową,
 • ilość przekazanych danych oraz
 • skuteczność wywołania/pobrania. 

Dane są wykorzystywane wyłącznie do zarządzania ofertą internetową i jej optymalizacji oraz do przetwarzania Państwa zapytań.

Adres IP może być uznany za dane osobowe, ponieważ w pewnych przypadkach istnieje możliwość, że informacje zebrane przez danego dostawcę usług internetowych mogą prowadzić do poznania tożsamości posiadacza dostępu do internetu.  

Adres IP przetwarzamy wyłącznie w sytuacji ataku na naszą infrastrukturę internetową. W takim przypadku posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu adresu IP w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Taki uzasadniony interes wynika z konieczności przeciwdziałania atakowi na naszą infrastrukturę internetową, ustalenia źródła ataku, aby móc wszcząć postępowanie karne i cywile wobec osoby odpowiedzialnej za atak, oraz skutecznego zapobieżenia dalszym atakom.

Adres IP zostaje skasowany wtedy, gdy możemy wykluczyć, że z danego adresu IP nie zaatakowano naszej infrastruktury internetowej. Zwykle następuje to po siedmiu dniach. 

Oprócz tego ustalamy, z których domen trafiają do nas użytkownicy. Dane te analizujemy również w celu identyfikacji trendów i opracowania statystyk; potem ponownie usuwamy dane.

Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie, a w niektórych sekcjach stosowane są również kontrolki ActiveX.

Ta strona internetowa zawiera również odsyłacze do innych stron internetowych. Prawny właściciel tej witryny nie odpowiada za zgodność innych stron internetowych z przepisami o ochronie danych, ani za ich treści. W razie pytań lub uwag na temat naszych zasad ochrony danych prosimy o kontakt e-mailowy:  rodo@veka.com .

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

Korzystanie z naszej strony internetowej z podawaniem danych osobowych

Jeżeli przekażą nam Państwo swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub e-mail) na naszej stronie internetowej dobrowolnie lub w ramach rejestracji w sekcji przeznaczonej dla partnerów VEKA Polska Sp. z o.o. , dane te nie będą dalej przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody lub pozwolenia prawnego. Podczas rejestracji w sekcji przeznaczonej dla partnerów VEKA Polska Sp. z o.o. zawierana jest między nami umowa w sprawie zapisania i utrzymania konkretnego profilu.

W takim przypadku przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 lit. b) RODO w celu wykonania zawartej między nami umowy lub zgodnie z art. 6 lit. a) RODO na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Dane są przetwarzane w celu wykonania usług umownych, realizacji płatności, dostarczenia określonych w umowie produktów i usług oraz przekazania Państwa danych adresowych firmie transportowej na potrzeby dostawy towarów, jak również w celu przesyłania ciekawych informacji na temat produktów i akcji. Państwa dane będą przekazywane w ramach naszego przedsiębiorstwa osobom uczestniczącym w procesie realizacji umowy lub podejmowania decyzji. Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim w innych celach, które nie wynikają z wymogów prawnych, jest dopuszczalne wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Odnośne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Państwa dane przetwarzamy tylko tak długo, jak jest to konieczne w celu wykonania naszej umowy lub zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ze względu na uzasadniony powód przetwarzania Państwa danych. Zasadniczo nie usuwamy samodzielnie danych osobowych podanych przez Państwa w sekcji przeznaczonej dla partnerów VEKA Polska Sp. z o.o. . Jednak w każdej chwili mogą Państwo zmienić poszczególne dane w swoim profilu. Dane osobowe, które są zapisane w ramach Państwa profilu, mogą zostać całkowicie usunięte na wniosek przesłany e-mailem (konieczne jest podanie nazwy użytkownika) na adres  rodo@veka.com , o ile panujące okoliczności nie wymagają dalszego przechowywania tych danych. Dokumentacja handlowa jest przechowywana zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania i następnie usuwana zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Korzystanie z usługodawców zewnętrznych

Współpracujemy z usługodawcami, którzy przetwarzają określone dane na nasze zlecenie. Zawsze odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych. W szczególności podpisujemy z naszymi usługodawcami umowy w sprawie przetwarzania danych w naszym imieniu, które spełniają wymagania określone w art. 28 RODO. Dane nie są przekazywane do państw trzecich uznawanych za niebezpieczne, ani do jednostek ponad- lub międzypaństwowych.

Państwa prawa:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

+          Prawo do informacji na temat przetwarzania Państwa danych

Przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas informacji na temat tego, czy VEKA Polska Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe i, jeżeli tak, to które dane są przetwarzane. Mają Państwo prawo do informacji takich jak:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Dostarczymy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby wnioskującej o udzielenie informacji możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

+          Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mogą Państwo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

+          Prawo do usunięcia danych

Aby usunąć swoje dane osobowe, muszą Państwo złożyć pisemny wniosek o usunięcie danych; dodatkowo musi być zapewniona zgodność z ustawowymi prawami lub obowiązkami dotyczącymi przechowywania danych. Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe, o ile nie będą one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub ich przechowywanie będzie zabronione z innych względów prawnych oraz o ile ich usunięcie będzie zgodne z ustawowymi okresami przechowywania danych.

+          Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający firmie VEKA Polska Sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych. Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, spełnimy Państwa żądanie. Dane nie zostaną usunięte również wtedy, gdy będą nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń lub gdy wniosą Państwo na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie VEKA Polska Sp. z o.o. są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

+          Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 RODO. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, VEKA Polska Sp. z o.o. nie będzie dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

+          Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. W tym celu przetwarzanie musi odbywać się na podstawie zgody w myśl art. 6 lub 9 RODO lub na podstawie umowy, jak również musi odbywać się w sposób zautomatyzowany. Ponadto mają Państwo prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez VEKA Polska Sp. z o.o. bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

+          Prawo do wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody, wniesienie sprzeciwu lub zażądanie informacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wniosek o wycofanie zgody prosimy skierować na adres e-mail:  info_veka_pl@veka.com .

+          Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w swoim kraju zgodnie z art. 77 RODO.

Dalsze oświadczenia o ochronie danych, mające zastosowanie do usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty w ramach naszej strony internetowej:

User Centrix

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię wyrażania zgody na wykorzystanie plików cookie firmy Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium ( https://usercentrics.com/de/ ), która służy do uzyskiwania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika i dokumentowania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Po wejściu przez użytkownika na naszą witrynę internetową do firmy Usercentrics przekazane zostaną następujące dane osobowe:

 • Zgoda użytkownika lub wycofanie zgody
 • Adres IP użytkownika
 • Informacje o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o urządzeniu końcowym użytkownika
 • Godzina wizyty użytkownika w witrynie internetowej

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać użytkownikowi udzieloną zgodę lub jej wycofanie. Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do momentu, aż użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam plik cookie Usercentrics zostanie usunięty lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Nie ma to wpływu na obowiązkowe ustawowe zobowiązania dotyczące zatrzymywania danych.

Polityka prywatności dla technologii partnerskich Google

Niektóre funkcje tej strony wykorzystują technologie partnerskie firmy Google, takie jak Google Analytics, Google Maps lub Google Tag Manager.
Informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites oraz w szczegółach dotyczących poszczególnych usług poniżej.

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z usługi analizy sieciowej Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Na naszej stronie włączona jest funkcja anonimizacji IP. Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez firmę Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje transmisja kompletnego adresu IP na serwer Google w USA i jego skrócenie na tym serwerze. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu strony i umożliwić operatorowi tej strony wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem ze strony i internetu. Adres IP przekazany w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić rejestrację i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Klikając poniższy link, można uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics. Zostanie ustawiony plik opt-out, który uniemożliwi zbieranie danych podczas wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajduje się pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/ . Zwracamy uwagę, iż na tej stronie usługę Google Analytics rozszerzono o kod „anonymizeIp” w celu zapewnienia anonimowego zapisywania adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

MENEDŻER TAGÓW GOOGLE

W naszej witrynie internetowej korzystamy z Menedżera tagów firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jest to narzędzie organizacyjne, które możemy wykorzystać do zintegrowania z naszą witryną dodatkowych narzędzi internetowych, tzw. „tagów” (na przykład do celów marketingowych lub analitycznych) i zarządzania nimi. Menedżer tagów firmy Google pozwala nam używać tagów (określonych odrębnie w niniejszej informacji o ochronie prywatności danych) bez konieczności ich integracji z kodem źródłowym witryny internetowej. Zamiast tego są one zintegrowane centralnie za pośrednictwem Menedżera tagów. Sam Menedżer tagów nie przetwarza żadnych danych. Działa tylko jako „menedżer” zintegrowanych tagów. Tylko za pomocą tych tagów można ustawiać pliki cookie lub przetwarzać dane (osobowe) dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej. W zakresie wymaganym przez prawo dotyczące ochrony danych osobowych odbywa się to wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

W ustawieniach konta Menedżera tagów wyraziliśmy zgodę na przesyłanie zanonimizowanych danych do firmy Google. Są to jednak tylko dane dotyczące użycia i korzystania z Menedżera tagów, a nie dane dotyczące Państwa. Ponadto Google otrzymuje te dane wyłącznie w formie zanonimizowanej, co pozwala wykluczyć wszelkie wnioski dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Google usuwa również wszystkie informacje, które mogłyby zidentyfikować naszą witrynę internetową. Google łączy te dane z wieloma innymi danymi dotyczącymi anonimowych witryn internetowych i tworzy trendy użytkowników w ramach analiz porównawczych. Dzięki analizie porównawczej można porównać własne wyniki z wynikami konkurencji. Pozwala to ostatecznie na optymalizację procesów.

Więcej informacji na temat Menadżera tagów firmy Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

MAPY GOOGLE

Ta witryna internetowa korzysta z usługi Mapy Google (API) spółki Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Mapy Google to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnego pokazywania informacji geograficznych. Już teraz w przypadku uzyskiwania dostępu do stron, na których zintegrowano mapę Google, informacje o korzystaniu z naszej witryny internetowej (np. adres IP użytkownika) są przesyłane na serwery Google i tam przechowywane. W tym przypadku mogą być również przesyłane na serwery Google LLC w USA. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany, ani od tego, czy takie konto istnieje. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego profil w Google był mapowany, przed aktywowaniem przycisku musi się wylogować. Google przechowuje dane użytkownika (nawet w przypadku użytkowników, którzy nie są zalogowani) jako profile użytkowania, a także je ocenia.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przesyłanie w przyszłości swoich danych do Google w ramach korzystania z Map Google, może całkowicie dezaktywować usługę internetową Mapy Google, wyłączając aplikację JavaScript w swojej przeglądarce. Wówczas nie będzie można korzystać z Map Google w tej witrynie internetowej.

Warunki korzystania firmy Google można znaleźć na stronie

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ;

Dodatkowe warunki korzystania z Map Google można znaleźć na stronie

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z wykorzystaniem

Map Google można znaleźć na stronie internetowej Google.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Uwaga: Jeśli użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Map Google, zgadza się również na przetwarzanie jego danych osobowych także na terytorium USA. Zgodnie z oceną Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych poziom ochrony danych jest niewystarczający w porównaniu z poziomem w Unii Europejskiej. W szczególności istnieje ryzyko, że władze USA uzyskają dostęp do danych użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z Map Google, jego dane osobowe nie będą przekazywane do USA.

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z wtyczki Facebooka (przycisk „Lubię to”)

Ta strona internetowa korzysta z wtyczki Facebook.com, którą udostępnia firma Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Użytkowników naszej strony internetowej, na której zainstalowana jest wtyczka Facebooka (przycisk „Lubię to”), informujemy, że wtyczka tworzy połączenie z Facebookiem, przez co do Państwa przeglądarki trafia informacja, aby na stronie wyświetliła się wtyczka. Oprócz tego do serwera Facebooka są przesyłane dane, które zawierają informacje na temat odwiedzania naszej strony internetowej. W ten sposób dane dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkowników zalogowanych na Facebooku zostają przyporządkowane do ich konta na Facebooku. Kiedy aktywnie używają Państwo wtyczki Facebooka jako zalogowani użytkownicy (np. klikając przycisk „Lubię to” lub poprzez używanie funkcji komentowania), dane te są przekazywane na Państwa konto na Facebooku i publikowane. Aby uniknąć tego, należy wcześniej wylogować się z konta na Facebooku. Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez firmę Facebook znajdują się w zasadach ochrony danych dostępnych pod adresem: de-de.facebook.com/policy.php .

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z usługi integracji reklam Google Adsense

Ta strona internetowa korzysta z Google Adsense, usługi integracji reklam, udostępnianej przez Google Inc., USA („Google”). Google Adsense wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Google Adsense wykorzystuje również tzw. „web beacons” (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji. Wykorzystanie tych grafik ułatwia na przykład rejestrowanie ruchu na stronie oraz gromadzenie odnośnych informacji. Informacje generowane przez plik cookie i/lub web beacon na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje w celu monitorowania Państwa kroków na stronie internetowej pod kątem reklam, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie i reklam oraz realizacji innych usług dla operatora strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to określone ustawą lub jeżeli osoby trzecie dokonują przetwarzania tych danych na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej (wybranie „Przeglądarka nie akceptuje plików cookie”; w przeglądarce MS Internet Explorer: Dodatki > Opcje internetowe > Ochrona danych > Ustawienia; w przeglądarce Firefox: Dodatki > Ustawienia > Ochrona danych > Pliki cookie) mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim dysku twardym oraz wyświetlanie web beacons. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pobranych przez Google w wyżej opisany sposób i do celów określonych powyżej.

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z usługi analizy sieciowej etracker

Na tej stronie internetowej z technologiami etracker GmbH ( www.etracker.de ) dane są gromadzone i zapisywane w celach marketingowych i optymalizacji serwisu. Z tych danych tworzone są pod pseudonimem profile użytkownika. W tym celu można korzystać z plików cookie. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są lokalnie w pamięci buforowej przeglądarki internetowej użytkownika portalu. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej.

Bez wyraźnie udzielonej zgody danej osoby dane pobierane za pomocą technologii etracker nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji użytkownika portalu i nie są łączone z danymi osobowymi poprzez osobę noszącą dany pseudonim. Zbieranie i zapisywanie danych można w każdej chwili zablokować ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio od dostawcy zewnętrznego: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; www.etracker.com/de/datenschutz.html .

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z funkcji Google Inc. „Remarketing Google” i „Podobni odbiorcy”

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję „Remarketing Google” lub „Podobni odbiorcy”, udostępniane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Funkcje te służą do wyświetlania spersonalizowanych i właściwych dla konkretnych zainteresowań użytkownika reklam podczas odwiedzania innych stron internetowych w tzw. „sieci Google Display”. Funkcja „Remarketing Google” lub „Podobni odbiorcy” stosuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Za pomocą tych plików tekstowych rejestrowane są Państwa wizyty na stronie oraz anonimowe dane dotyczące korzystania ze strony internetowej. Dane osobowe nie są przy tym zapisywane. Podczas odwiedzania innej strony internetowej w tzw. „sieci Google Display” mogą wyświetlić się Państwu reklamy, które z wysokim prawdopodobieństwem będą uwzględniać wcześniej wywołane na naszej stronie internetowej obszary produktowe i informacyjne. Poprzez zablokowanie zapisywania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej mogą Państwo zablokować funkcję „Remarketing Google” lub „Podobni odbiorcy”. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić rejestrację i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym adresem: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de . Mogą Państwo również uniemożliwić wykorzystywanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych; w tym celu muszą Państwo wejść na stronę rezygnacji inicjatywy Network Advertising Initiative, dostępnej pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/, oraz wykonać opisane tam dalsze kroki rezygnacji. Oświadczenie Google o ochronie danych w ramach remarketingu oraz więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.google.com/privacy/ads/ .

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z funkcji „Google AdWords Conversion Tracking” udostępnianej przez Google Inc.

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję „Google AdWords Conversion Tracking”, udostępnianą przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google AdWords Conversion Tracking wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej po kliknięciu w reklamę Google. Pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Dane osobowe nie są przy tym zapisywane. Tak długo, jak plik cookie jest zachowany, zarówno Google, jak i my jako operator strony internetowej dowiadujemy się, że kliknęli Państwo reklamę i weszli na określoną stronę docelową (np. stronę potwierdzenia zamówienia, stronę zgłoszenia do newslettera). Tych plików cookie nie można monitorować poprzez strony internetowe różnych uczestników AdWords. Pliki cookie są wykorzystywane do sporządzania statystyk konwersji w „Google AdWords”. W tych statystykach rejestrowana jest liczba użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę. Oprócz tego zapisywana jest informacja, ilu użytkowników trafiło na naszą stroną docelową, która jest opatrzona „tagiem konwersji”. Statystyki nie zawierają jednak żadnych danych, na których podstawie możliwa by była Państwa identyfikacja. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej (wybranie „Przeglądarka nie akceptuje plików cookie”; w przeglądarce MS Internet Explorer: Dodatki > Opcje internetowe > Ochrona danych > Ustawienia; w przeglądarce Firefox: Dodatki > Ustawienia > Ochrona danych > Pliki cookie) mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim dysku twardym. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pobranych przez Google w wyżej opisany sposób i do celów określonych powyżej. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych Google Conversion oraz oświadczenie Google o ochronie danych znajdują się na stronach: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp , http://www.google.de/policies/privacy/

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z portalu społecznościowego twitter.com

Nasza strona internetowa jest również zintegrowana z portalem społecznościowym twitter.com. Jest on obsługiwany przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter oferuje tzw. funkcję „tweetowania”. Umożliwia ona publikowanie krótkich wiadomości (limit 140 znaków) na własnym koncie na portalu Twitter, również z odsyłaczami do stron internetowych. W przypadku korzystania z funkcji „tweetowania” na naszych stronach internetowych konkretna strona internetowa zostaje powiązana z Państwa kontem na portalu Twitter i pokazywana jest innym użytkownikom. W ramach tego procesu do portalu Twitter przesyłane są dane. Informujemy, że nie otrzymujemy informacji o treści przesyłanych danych ani ich wykorzystaniu przez portal Twitter. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych portalu Twitter pod adresem: http://twitter.com/privacy . Ustawienia dotyczące ochrony danych na portalu Twitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie: twitter.com/account/settings .

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia komunikacyjnego Zendesk

Podczas używania naszego narzędzia komunikacyjnego automatycznie gromadzimy dane dotyczące użytkownika, takie jak Państwa ścieżka wizyty na stronie, wersja przeglądarki, miejscowość, system operacyjny i adres IP. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów przetwarzania Państwa zapytania oraz nie są przekazywane osobom trzecim.

Aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Okresowa aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych może być konieczna na przykład ze względu na wejście w życie nowych przepisów ustawowych lub urzędowych albo nowe oferty na naszej stronie internetowej. W takim przypadku przekażemy Państwu tutaj stosowną informację. Ogólnie zalecamy regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Fakt wprowadzenia zmian rozpoznają Państwo między innymi po aktualizacji stanu wskazanego na dole niniejszego dokumentu. 

Wydruk i zapisanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Mogą Państwo bezpośrednio wydrukować i zapisać niniejsze oświadczenie o ochronie danych, na przykład za pomocą funkcji wydruku i zapisania w swojej przeglądarce.

09.03.2023